PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Vzťah prevádzkovateľ-sprostredkovateľ verzus vzťah prevádzkovateľ-prevádzkovateľGarancia

24.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V každom prípade, kedy v praxi dochádza k spracúvaniu osobných údajov ich výmenou medzi dvoma subjektmi, je potrebné odpovedať si na súvisiacu otázku, či je medzi týmito dvoma subjektmi založený ...
viac

Výklad pojmov: Sprostredkovateľ osobných údajovGarancia

17.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali výkladu pojmov osobný údaj, spracúvanie osobných údajov, informačný systém osobných údajov a právny základ osobných údajov. Ďalším nevyhnutným pojmom ...
viac

Ako správne identifikovať sprostredkovateľov spomedzi príjemcov pri nastavení systému ochrany osobných údajov?Garancia

10.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci auditu spracúvania osobných údajov pri konkrétnom prevádzkovateľovi sa počas auditu skúma tok všetkých osobných údajov prichádzajúcich k prevádzkovateľovi ich získavaním a zároveň tok ...
viac

Oslovovanie nových zákazníkov a ponúknutie služby z pohľadu GDPR v roku 2019

4.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa opýtala, ako sa majú oslovovať noví zákazníci v prípade, že chceme ponúknuť novú službu. Príklad: založila som si firmu, kde školím ľudí, akým spôsobom môžem osloviť klienta, že takúto službu ponúkam. Môžem na zlatých stránkach nájsť meno ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomGarancia

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce medzi:   Zamestnávateľom:   A   Zamestnancom: (ďalej spolu aj len „strany dohody”)   ...
viac

Výklad pojmov: Právny základ spracúvania osobných údajovGarancia

20.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali výkladu pojmov osobný údaj, spracúvanie osobných údajov a informačný systém osobných údajov. Ďalším nevyhnutným pojmom na pochopenie problematiky ...
viac

Nastavenie systému ochrany osobných údajov medzi „materskou spoločnosťou", ktorou je zahraničná osoba a „dcérskou spoločnosťou", ktorou je organizačná zložka zahraničnej osobyGarancia

15.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi sa možno stretnúť s dodávateľmi služieb spojených s ochranou osobných údajov, ktorí nerozlišujú medzi prevádzkovateľmi, ktorí sú samostatnými obchodnými spoločnosťami a medzi tými, ktorí ...
viac

K billboardom „XXX áno, GDPR nie."Garancia

9.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu sa po celom Slovensku vynorili billboardy s nápismi, v ktorých si ten ktorý kandidát na europoslanca vyberie subjektívne, čo považuje za pozitívny ...
viac

Ako správne ohraničiť účely spracúvania osobných údajov v záznamoch o spracovateľských činnostiachGarancia

2.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvodom je potrebné konštatovať, že záznamy o spracovateľských činnostiach podľa čl. 30 Nariadenia GDPR je povinný viesť každý prevádzkovateľ. Nariadenie GDPR síce uvádza výnimku v čl. 30 ods. 5 ...
viac

Odkiaľ prišla problematika ochrany osobných údajov?Garancia

25.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Častou úvodnou otázkou klientov na prvom rokovaní k nastaveniu systému osobných údajov v ich spoločnosti je otázka odkiaľ vlastne prišla problematika ochrany osobných údajov, a teda prečo sa ...
viac
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Test zlučiteľnosti podľa GDPRGarancia

26.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je zabezpečiť : ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o: - spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi). - spôsobe ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov
Najnovšie Právne predpisy
  • 170/2019 Z.z. ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 172/2019 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 175/2019 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 177/2019 Z.z. novela op. č. 258/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 184/2019 Z.z. upravuje kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (vyšlo dňa: 25.6.2019 v čiastke č. 68)
  • 189/2019 Z.z. ustanovuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu (vyšlo dňa: 4.7.2019 v čiastke č. 72)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
18.9.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych
Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!
3.10.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.10.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: