dnes je 19.6.2024

Input:

69/2018 Z.z., Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 26.2.2022

69/2018 Z.z.
ZÁKON
z 30. januára 2018
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
134/2020 Z.z.
1. 7. 2020
mení 1 novelizačný bod
287/2021 Z.z.
1. 8. 2021
mení a dopĺňa 66 novelizačných bodov
55/2022 Z.z.
26. 2. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
b) národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
c) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
d) organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotka CSIRT”) a ich akreditáciu,
e) postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby,
f) bezpečnostné opatrenia,
g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
h) kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných systémov podľa všeobecného predpisu o ochrane utajovaných skutočností,
b) osobitné ustanovenia o úlohách a oprávneniach orgánu štátu pri ochrane kybernetického priestoru podľa osobitného predpisu,1)
c) ustanovenia osobitných predpisov o vyšetrovaní, odhaľovaní a stíhaní trestných činov,2)
d) požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných systémov v sektore bankovníctva, financií alebo finančného systému podľa osobitných predpisov,3) vrátane štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu,4) a ani na platobné systémy a na systémy zúčtovania a vyrovnania cenných papierov a ich infraštruktúry dohliadané alebo prevádzkované Európskou centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov,5)
e) požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných systémov v sektore podľa osobitného predpisu,6) ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa tohto zákona,
f) osobitné predpisy.7)
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) sieťou elektronická komunikačná sieť podľa osobitného predpisu,8)
b) informačným systémom funkčný celok, ktorý zabezpečuje získavanie, zhromažďovanie, automatické spracúvanie, udržiavanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archiváciu, likvidáciu a ochranu údajov prostredníctvom technických prostriedkov alebo programových prostriedkov,
c) kybernetickým priestorom globálny dynamický otvorený systém sietí a informačných systémov, ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi,
d) kontinuitou strategická a taktická schopnosť organizácie plánovať a reagovať na udalosti a incidenty s cieľom pokračovať vo výkone činností na prijateľnej, vopred stanovenej úrovni,
e) dôvernosťou záruka, že údaj alebo informácia nie je prezradená neoprávneným subjektom alebo procesom,
f) dostupnosťou záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie prístupné vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a