dnes je 19.6.2024

Input:

452/2021 Z.z., Zákon o elektronických komunikáciách

452/2021 Z. z.
ZÁKON
z 24. novembra 2021
o elektronických komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) reguláciu v odvetví elektronických komunikácií,
b) podmienky poskytovania elektronických komunikačných sietí (ďalej len „sieť”) a elektronických komunikačných služieb (ďalej len „služba”) a pridružených prostriedkov a pridružených služieb,
c) ochranu hospodárskej súťaže v odvetví elektronických komunikácií a ochranu práv užívateľov a ich ďalší rozvoj,
d) určenie práv a povinností týkajúcich sa budovania sietí a prístupu k pasívnej infraštruktúre,
e) určenie podmienok používania koncových zariadení,
f) úlohy a pôsobnosť orgánov verejnej správy v odvetví elektronických komunikácií.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom sietí,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Cieľom tohto zákona je zabezpečiť rozvoj odvetvia elektronických komunikácií a tým efektívne poskytovanie a prístup osôb ku kvalitným, cenovo prijateľným a bezpečným službám a sieťam, efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel a ochranu koncových užívateľov v odvetví elektronických komunikácií.
(4) Cieľom tohto zákona je podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž, budovanie a využívanie vysokokapacitných sietí, investície a inovácie v odvetví elektronických komunikácií a rozvoj trhu v odvetví elektronických komunikácií.
Vymedzenie pojmov
§ 2
(1) Sieť je sieť, ktorú tvoria prenosové systémy, ktoré môžu, ale nemusia byť založené na trvalej infraštruktúre alebo centralizovanej správe kapacity, prípadne prepájacie alebo smerovacie zariadenia a iné prostriedky, vrátane neaktívnych prvkov siete, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými vlnami,2) optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu, mobilných sietí, elektrických vedení určených na prenos a distribúciu elektriny v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných na rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
(2) Vysokokapacitná sieť je sieť, ktorá sa skladá výlučne z optických prvkov inštalovaných najmenej po distribučný bod v obslužnom mieste, alebo sieť, ktorá spĺňa za obvyklých prevádzkových podmienok v čase špičky podobné charakteristiky z hľadiska dostupnej šírky pásma v zostupnom i vo vzostupnom smere, odolnosti, chybovosti, oneskorenia a jeho odchýlok; charakteristiky siete možno považovať za podobné bez ohľadu na to, či koncový užívateľ zaznamenáva rozdiely parametrov, ktoré vyplývajú z vlastností prenosového média, ktorým sa sieť spája s koncovým bodom siete.
(3) Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos informácií medzi koncovými bodmi siete.
(4) Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, riadenie alebo jej sprístupnenie.
(5) Rozhranie je
a) koncový bod siete,
b) rádiové rozhranie, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu