dnes je 19.6.2024

Input:

211/2000 Z.z., Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení účinnom k 1.8.2022

211/2000 Z.z.
ZÁKON
zo 17. mája 2000
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
543/2002 Z.Z.
1. 1. 2003
ruší Čl. IV
747/2004 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 8, § 11
628/2005 Z.z.
2. 1. 2006
mení, 20 novelizačných bodov
207/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení §21a
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa §11
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení dopĺňa 7 novelizačných bodov
204/2011 Z.z.
1. 7. 2011
dopĺňa § 6 a § 16
220/2011 Z.z.
1. 10. 2011
mení § 22a a prílohu
220/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 11
382/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
341/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
340/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 19 a poznámku pod čiarou
276/2020 Z.z.
1. 11. 2020
dopĺňa § 5a
392/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
373/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení 2 novelizačné body
395/2021 Z.z.
31. 3. 2022
mení § 5a
251/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 1)
§ 2
Povinné osoby
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby”) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. 2)
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2 a zdravotné poisťovne.2a)
(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 3)
§ 3
(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, 3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.
(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.
(2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, 4) najmä prostredníctvom siete internetu.
(3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici. 5)
(4) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.
(5) Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.
§ 5
Povinné zverejňovanie informácií
(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť