dnes je 19.2.2020
Input:

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnené osoby pre marketingovú činnosť z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.4 Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnené osoby pre marketingovú činnosť z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon o ochrane osobných údajov“)s účinnosťou od 25.5.2018.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:

PREVÁDZKOVATEĽ: so sídlom IČO:(ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ”)  
OPRÁVNENÁ OSOBA:  fyzická osoba, ktorá pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v rámci pracovno-právneho vzťahu a tohto poučenia v rozsahu potrebnom na identifikáciu dotknutých osôb, na ktoré je zameraný ............... 

POVINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Spracúvať osobné údaje fyzických osôb, na ktoré je zameraný ............ (ďalej len „adresát”).

2. Oboznamovať sa s osobnými údajmi tých adresátov, ktorí sú už klientom prevádzkovateľa (napr. odberateľ produktu)v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa. Právnym základom spracúvania osobných údajov adresáta na účel ....................... je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom:

  1. Oprávnená osoba môže využívať osobné údaje v maximálnom rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a je povinná zabezpečiť, aby v každej e-mailovej komunikácii umožnila dotknutej osobe ukončiť marketingovú komunikáciu uvedením oznámenia: „Ak si už neprajete zasielanie týchto informácií, kliknite sem □”,

3. Získavať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa na účel priameho marketingu na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR tých adresátov, ktorí nemajú k prevádzkovateľovi žiadny vzťah, pričom:

a) Súhlas dotknutej osoby (adresáta) musí byť vždy preukázateľný.

b) Súhlas je možné získať pri osobnom styku alebo v e-mailovej komunikácii.

c) Pri telefonickej komunikácii je nevyhnutné potvrdiť súhlas následným e-mailom, pokiaľ prevádzkovateľ nezabezpečí zaznamenávanie telefonickej komunikácie. Znenie súhlasu je uvedené v internej smernici „Ochrana osobných údajov”.

4. Plniť informačnú povinnosť a oboznámiť adresátov s ich právami dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu ustanovenom čl. 13 GDPR v súlade s internou smernicou „Ochrana osobných údajov” tak, že v každej elektronickej komunikácii bude umiestnené prepojenie na webové sídlo prevádzkovateľa obsahujúce informácie o právach dotknutej osoby.

5. Preveriť získané osobné údaje a zabezpečiť tak ich správnosť a aktuálnosť a ďalej postupovať podľa .....................

6. Zabezpečiť, aby adresát nebol viac marketingovo oslovovaný v prípade ak uplatní námietky voči takémuto využívaniu osobných údajov. Ukončenie marketingovej komunikácie je možné zrealizovať nasledovne:

a) U adresáta, ktorý je klientom prevádzkovateľa zabezpečiť, aby jeho osobné údaje neboli využívané na účel ................ (napr. označením – ukončiť .............),

b) U adresáta, ktorý nie je klientom prevádzkovateľa, po odvolaní súhlasu bezodkladne zlikvidovať osobné údaje.

7. Dodržiavať povinnosť mlčanlivosti v súlade s ustanoveniami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov o osobných údajoch, s ktorými sa oprávnená osoba dostane do styku. Uvedená povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, alebo vo vzťahu k dozornému orgánu pri plnení jeho úloh; ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

8. Rešpektovať príslušné povinnosti formulované prevádzkovateľom, najmä v rámci dokumentu:

a) Pracovná zmluva resp. Dohoda o vykonaní práce, prípadne iná právna úprava pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

b) Popis funkčného miesta

c) Interná smernica „Ochrana osobných údajov”, ktorá je publikovaná na intranete na adrese ..................,

d) Manuál pre .................

e) ďalších vydaných interných rozhodnutí, usmernení, projektov, plánov, opatrení predpisov a ostatných aktov riadenia, s ktorými bola oprávnená osoba preukázateľne oboznámená.

PRÁVA OPRÁVNENEJ OSOBY 

1. Právo prístupu do .................. v rozsahu zadefinovaných povinností pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo iným relevantným dokumentom určujúcim pracovno-právny vzťah,

2. Právo na školenie o používaní .............. ak je to relevantné,

3. Právo prístupu k interným dokumentom potrebným na výkon pracovnej činnosti.

_____

ZODPOVEDNOSŤ OPRÁVNENEJ OSOBY 

1. Porušením povinností alebo zneužitím oprávnení pri spracúvaní OÚ môže oprávnená osoba naplniť