dnes je 30.5.2020

Input:

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.11 Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov

Verlag Dashöfer


Stiahnuť vzor

Súhlas so zapracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov

Ja, dolu podpísaný/á

Meno a priezvisko ........................................

Narodený/á .................................................

Bytom ............................................................

(ďalej len „subjekt údajov”)

Udeľujem týmto spoločnosti XY s.r.o. so sídlom........................PSČ...................IČO:....................., zapísanej v obchodnom registri vedenom ................................ emailový kontakt:.........................(ďalej iba „Správca”) súhlas so zapracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok:

 1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
  • - Meno a priezvisko
  • - Poštová adresa
  • - E-mailová adresa
  • - Telefonický kontakt
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

Zasielanie obchodných ponúk Správcu...........................................................

 1. Doba spracovania osobných údajov je:

Jeden rok od udelenia súhlasu/ Po dobu trvania zmluvného vzťahu ..........................

 1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám:

............................................................................

Subjekt údajov prehlasuje, ž bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytnuté dobrovoľne.

V ...................................dňa..................................

.......................................................

Podpis Subjektu údajov

*Poučenie subjektu údajov

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, zákona o ochrane osobných údajov informuje, že:

 • - Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
 • - Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • - Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude