dnes je 1.10.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Pankki S

10.7.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 22. júna 2023 rozhodnutie vo veci C-579/21 Pankki S, v ktorom sa venoval výkladu práva na prístup k osobným údajov podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Nariadenie sa uplatňuje na žiadosť o prístup k údajom v prípade, keď sa spracovateľské operácie týkajúce sa tejto žiadosti uskutočnili pred dňom, keď nadobudlo účinnosť nariadenie, ale žiadosť bola podaná po tomto dni (v danom prípade dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2013 – pred účinnosťou Nariadenia a žiadosť o prístup osobných údajov bola podaná 29. augusta 2018 – za účinnosti Nariadenia).
  • Informácie týkajúce sa oboznamovania sa s osobnými údajmi osoby  (v konkrétnom prípade boli tieto informácie obsiahnuté v denných záznamoch generovaných spracovateľským systémom prevádzkovateľa, v tzv.