dnes je 10.6.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post

18.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-300/21 Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles), v ktorom sa venoval výkladu práva na náhradu škody podľa článku 82 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pojmy „majetková alebo nemajetková ujma“ a „náhrada utrpenej škody“ uvedené v článku 82 nariadenia sú autonómnymi pojmami práva Európskej únie – majú sa vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch.
  • Na to, aby sa mohla dotknutá osoba domáhať práva na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je potrebné, aby boli kumulatívne splnené tieto tri podmienky:
  1. existencia ujmy alebo škody, ktorá bola spôsobená, resp. ktorú osoba utrpela,
  2. existencia porušenia nariadenia,
  3. príčinná súvislosť medzi touto