dnes je 28.1.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)

20.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-154/21 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles), v ktorom sa venoval povinnosti poskytnúť informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Z cieľa sledovaného všeobecným nariadením o ochrane údajov z čl. 15 ods. 1 písm. c) vyplýva, že dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o konkrétnych príjemcoch, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Toto právo na prístup konkrétne znamená, že dotknutá osoba má možnosť získať od prevádzkovateľa informácie o konkrétnych príjemcoch, ktorým boli alebo budú poskytnuté údaje, alebo si prípadne zvoliť,