dnes je 1.10.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF

30.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-487/21 Österreichische Datenschutzbehörde a CRIF, ktoré sa týka výkladu článku 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý upravuje právo na prístup k osobným údajom nasledovne: „Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. [...] Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.“.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pripomenul, že pojem osobné údaje podľa článku 4 bod 1 nariadenia je potrebné vykladať široko. Potenciálne zahŕňa všetky druhy informácií, tak objektívne, ako aj subjektívne vo forme názoru alebo hodnotení pod podmienkou, že sa „týkajú“ dotknutej osoby. Informácia sa týka identifikovanej alebo