dnes je 16.4.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

17.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely daňovej kontroly).

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Ďalšie spracúvanie údajov (článok 6 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) je prípustné pod podmienkou, že je založené okrem iného
    • na práve členského štátu (nie je rozhodujúce či ide o ustanovenia hmotného alebo procesného práva) 
    • a predstavuje v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané opatrenie
    • na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku 23 ods. 1 tohto nariadenia.

Na účely zachovania týchto dôležitých cieľov všeobecného verejného záujmu je prevádzkovateľ oprávnený ďalej spracúvať