dnes je 28.1.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

23.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-132/21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, v ktorom sa venoval vzťahu medzi prostriedkami nápravy, ktoré sú stanovené v článku 77 ods. 1 a článku 78 ods. 1, ako aj v článku 79 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v tejto súvislosti posudzoval, či ich možno uplatniť súčasne a nezávisle, alebo či má niektorý z nich prednosť.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Je možné uplatňovať súbežne a nezávisle (každý z týchto opravných prostriedkov musí byť možné uplatniť „bez toho, aby boli dotknuté“ ostatné):
    • právo dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 ods. 1 uvedeného nariadenia) a právo fyzickej alebo právnickej osoby na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (čl. 78 ods. 1 uvedeného