dnes je 16.7.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C‑590/22 AT, BT proti PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS a rozhodnutie SD EÚ v spojených veciach C-182/22 a C-189/22 JU SO proti Scalable Capital GmbH,

2.7.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 20. júna 2024 rozhodnutie vo veci C‑590/22 a rozhodnutie v spojených veciach C-182/22 a C-189/22, v ktorých sa z pohľadu nariadenia 2016/679 venoval právu na náhradu škody, pojmu ‚nemajetková ujma‘ a výkladu článku 82 nariadenia 2016/679.

SD EÚ vo veci C‑590/22 s odkazom na svoju predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť pripomenul okrem iného že:

  • článok 82 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že samotné porušenie nariadenia nestačí na vznik práva na náhradu škody podľa tohto ustanovenia. Dotknutá osoba musí tiež preukázať existenciu ujmy spôsobenej týmto porušením, pričom táto ujma nemusí dosiahnuť určitý stupeň závažnosti;
  • článok 82 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že obava osoby, že