dnes je 10.6.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Bundesrepublik Deutschland

15.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-60/22 Bundesrepublik Deutschland, ktoré sa týka otázky, ktoré ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov majú vplyv na (ne)zákonnosť spracúvania.  

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Zákonnosť spracúvania, ktorá je upravená ako zásada v čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia a ďalej spresnená v článku 6 ods. 1 nariadenia, musí byť v súlade s ostatnými ustanoveniami kapitoly II nariadenia, ktoré sa v podstate týkajú súhlasu, spracúvania osobitných kategórií citlivých osobných údajov a spracúvania osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky (články 7 až 11 nariadenia).
  • Chýbajúca vzájomná dohoda spoločných prevádzkovateľov (článok 26) a neexistencia záznamov o spracovateľských činnostiach (článok 30) nepatria medzi dôvody zákonnosti spracúvania. Pri