dnes je 19.6.2024

Input:

Reakcia Úradu na ochranu osobných údajov SR na mediálne vyjadrenie k realizácii projektu Digitálny žiak

28.9.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Reakcia Úradu na ochranu osobných údajov SR na mediálne vyjadrenie k realizácii projektu Digitálny žiak

„Úrad na ochranu osobných údajov SR  (ďalej len „ÚOOÚ SR“) zaznamenalo mediálnu reakciu, v ktorej subjekt zabezpečujúci národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR“ konštatuje, že ÚOOÚ SR odmietol vydať na tento projekt údaje zo štátnych registrov z dôvodu Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

ÚOOÚ SR uvádza, že bol oslovený na konzultáciu k spracúvaniu osobných údajov detí zo strany štátnych orgánov Ministerstva investíciíregionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej