dnes je 11.8.2022

Input:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29.6.2022, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky (http://www.nrsr.sk/web/)

Návrh

ZÁKON

z ........... 2022,

ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 27b ods. 9 sa slová „30. júna 2022“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2022“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a