dnes je 29.11.2023

Input:

Informácie k platnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

6.10.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Za oznamovanie protispoločenskej činnosti sú, v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zodpovednými osobami hlavní kontrolóri obce - §10 ods (1). 

Pripomíname, že tento predpis bol novelizovaný zákonom 189/2023 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2023, niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť 1.9.2023

V novele podľa § 10 ods. 3 hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak táto právnická osoba zamestnáva viac ako 5 a menej ako 50 zamestnancov. V prípade, ak má obec menej ako 5 zamestnancov, vnútorný systém na preverovanie oznámení nemusí mať zriadený.

Zároveň však kontrolór obce nie je zodpovednou osobou voči rozpočtovej a príspevkovej organizácii, ktorá je v