dnes je 16.1.2021

Input:

179/2020 Z.z., Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

179/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z. 22. júna 2020,
ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 31 písm. a) a i) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) kategórie informačných technológií verejnej správy a podrobnosti o spôsobe zaraďovania do týchto kategórií s použitím klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa osobitného predpisu1) podľa § 11 ods. 4 zákona,
b) podrobnosti o bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa § 18 až 23 zákona, obsahu bezpečnostných opatrení, obsahu a štruktúre bezpečnostného projektu a rozsahu bezpečnostných opatrení v závislosti od klasifikácie informácií a od kategorizácie sietí a informačných systémov.
(2) Aktíva informačných technológií verejnej správy sa identifikujú a udržiavajú podľa prílohy č. 1 so zreteľom na ich nedostupnosť alebo zníženú kvalitu, ktoré môžu mať zásadný vplyv na poskytovanie služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb.
(3) Vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy sú realizované bezpečnostné opatrenia aspoň na úrovni minimálnych bezpečnostných opatrení danej kategórie.
(4) Na splnenie požiadaviek zákona a tejto vyhlášky sa poskytne správcovi súbor materiálov, ktorý obsahuje šablóny a vzory dokumentácie bezpečnosti informačných technológií verejnej správy, návody, školiace materiály a ukážky.
§ 2
Bezpečnostné opatrenia
(1) Bezpečnostné opatrenia informačných technológií verejnej správy tvoria minimálne bezpečnostné opatrenia troch kategórií pre jednotlivé oblasti podľa prílohy č. 2.
(2) Pri duplicite alebo nekompatibilite minimálnych bezpečnostných opatrení rôznych kategórií, ktoré môžu byť aplikované na konkrétne informačné technológie verejnej správy, majú prednosť ustanovenia upravujúce opatrenia vyššej kategórie.
(3) Ak sa aplikuje bezpečnostné opatrenie aj podľa osobitného predpisu,2) aplikuje sa bezpečnostné opatrenie podľa zákona, ak jeho cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa osobitného predpisu.2)
(4) Bezpečnostný projekt informačných systémov verejnej správy sa vypracuje a implementuje podľa prílohy č. 3.
§ 3
Minimálne bezpečnostné opatrenia
(1) Minimálne bezpečnostné opatrenia upravuje príloha č. 2 a sú rozdelené do Kategórie I, Kategórie II a Kategórie III v rámci jednotlivých oblastí kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti.
(2) Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie I jednotlivých oblastí kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy sa vzťahujú na
a) obec do 6000 obyvateľov,
b) obec so štatútom mesta do 6000 obyvateľov,