dnes je 24.7.2021

Input:

Základné zásady spracúvania osobných údajov

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.57 Základné zásady spracúvania osobných údajov

PhDr. Peter Veselý, PhD.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje často zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách a zavádza množstvo nových pojmov.

Vyššie spomenuté nariadenie GDPR je postavené na základných zásadách spracúvania osobných údajov :

  • Zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané a relevantné vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracúvané.

  • Zásada obmedzenia účelu - zakazuje sa, aby spracúvateľ spracúval osobné údaje s iným cieľom, než s akým boli získané a zhromaždené. Výnimkou je tzv. ďalšie spracúvanie.

  • Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti - spracúvať osobné údaje možno len na základe právneho titulu a spracúvanie nesmie byť v rozpore so zákonom. Najviac sa táto zásada prejavuje v čl. 6 a čl. 9 GDPR

  • Zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa možností aktuálne. Musia byť prijaté primerané opatrenia, aby spracúvateľ nesprávne údaje opravil alebo vymazal.

  • Zásada minimalizácie uchovávania – minimalizácia alebo obmedzenie uchovávania – osobné údaje by mali byť uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby len počas nevyhnutného obdobia pre dané účely, pre ktoré sú spracúvané.

  • Zásada integrity a dôvernosti - určuje základné