dnes je 18.5.2021

Input:

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.3 Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o:

- spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi).

- spôsobe vedenia účtovníctva:

účtovníctvo je v spoločnosti ...........vedené, automatizovanou formou (výpočtovou technikou)- programové vybavenie ................. Prvotné účtovné doklady sú do softvéru zadávané ručne, automaticky je spracovaná agenda:

- odberateľské faktúry,(fakturácia, dobropisovanie aj účtovanie),

- účtovanie došlých platieb z bankového účtu.

Zoznam účtovných kníh

a) Finančný denník – je účtovná kniha, ktorá preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré vznikli v sledovanom účtovom období a sú usporiadané z vecného hľadiska ako súhrnný účtovný doklad

b) Hlavná kniha – zahŕňa syntetické účty podľa účtového rozvrhu, ktorý obsahuje minimálne údaje:

- zostatky účtov ku dňu, ku ktorému bola prvýkrát zostavená hlavná kniha,

- súhrnné obraty strany MD a D účtov za kalendárny mesiac a od začiatku roka,

- zostatky účtov ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Preukaznosť účtovníctva spočíva okrem iného aj v tom, že z každého zápisu v hlavnej knihe je možné sa dostať k prvotnému dokladu, na základe ktorého bolo účtované.

c) Knihy analytickej evidencie –podrobne rozvádzajú zápisy v hlavnej knihe.

Knihy analytickej evidencie zabezpečujú podrobnejšie členenie pre syntetické účty vedené v hlavnej knihe. Hľadiská pre vytvorenie analytickej evidencie sú:

- .........................

d) Účtový rozvrh – účtovná jednotka si ho spracuje v súlade s § 14 zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka môže každoročne účtový rozvrh dopĺňa a rozširuje o nové účty. Pokiaľ k 1. januáru bežného roka nedochádza k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom roku, predĺži jeho platnosť do ďalšieho účtovného obdobia,

e) Číselné označenie dokladov – účtovná jednotka používa samostatné číselné označenie dokladov v samostatných číselných radách pre jednotlivé zberné účtovné doklady:

1. dodávateľské faktúry- tuzemské a zahraničné

2. odberateľské faktúry – samostatné číselné rady podľa .............

3. atď.

Pri