dnes je 16.7.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)

20.7.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. júla 2023 rozhodnutie vo veci C-252/21Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete), v ktorom sa venoval viacerým otázkam týkajúcim sa výkladu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom online sociálnej siete.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

K právomoci orgánu na ochranu hospodárskej súťaže konštatovať nesúlad s nariadením

  • V rámci preskúmania, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia podnikom, sa môže ukázať ako nevyhnutné, aby orgán na ochranu hospodárskej súťaže preskúmal aj súlad správania tohto podniku s inými normami, akými sú napríklad pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov stanovené v nariadení. Súlad alebo nesúlad takéhoto správania s ustanoveniami nariadenia môže predstavovať