dnes je 16.7.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C‑741/21 GP proti juris GmbH

20.6.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 11. apríla 2024 rozhodnutie vo veci C‑741/21 GP proti juris GmbH, v ktorom sa z pohľadu nariadenia 2016/679 venoval právu na náhradu škody, pojmu ‚nemajetková ujma‘ a výkladu článku 82 nariadenia 2016/679.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pripomenul, že z judikatúry SD EÚ vyplýva, že samotné porušenie tohto nariadenia nestačí na priznanie práva na náhradu škody, keďže existencia majetkovej alebo nemajetkovej „ujmy“ alebo „škody“, ktorá bola „utrpená“, predstavuje jednu z podmienok vzniku práva na náhradu škody stanoveného v článku 82 ods. 1, rovnako ako aj existencia porušenia tohto nariadenia a príčinnej súvislosti medzi touto ujmou a týmto porušením, pričom tieto tri podmienky sú kumulatívne. Osoba, ktorá sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy na základe tohto ustanovenia, je povinná preukázať nielen porušenie