dnes je 26.5.2024

Input:

Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systéme

13.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Aké sú práva dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme?

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v Schengenskom informačnom systéme, má právo na prístup k týmto údajom, právo na opravu nesprávnych údajov alebo vymazanie nezákonne uchovávaných údajov.

Právo na prístup

Čo je to?

Právom na prístup sa rozumie právo dotknutých osôb získať informácie o tom, či a aké údaje sa o nej spracúvajú. 

Aké informácie mi majú byť poskytnuté?

Dotknutá osoba má právo dostať potvrdenie o tom, či sa o nej v SIS spracúvajú osobné údaje a ak je to tak, má právo na prístup k svojim osobným údajom a na tieto informácie:

  • účel spracúvania,
  • kategórie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje sprístupnené, najmä v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
  • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,