dnes je 1.10.2023

Input:

Novela zákona o slobode informácií v MPK do 30.9.2022

19.9.2022, Zdroj: Slov-lex.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona nadväzuje na legislatívny proces LP/2021/727. Pôvodná novelizácia zákona o slobode informácií bola zameraná na dve oblasti úpravy – transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) a realizáciu požiadaviek vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. S ohľadom na výsledky pripomienkového konania v rámci legislatívneho procesu LP/2021/727 predkladateľ pokračoval v legislatívnom procese len vo vzťahu k transpozičnej právnej úprave, ktorá bola schválená parlamentom a následne