dnes je 19.6.2024

Input:

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v MPK do 19.6.2024

5.6.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014 a smernica (EÚ) 2018/1972 a zrušuje smernica (EÚ) 2016/1148 (smernica NIS 2) (Text s významom pre EHP) do právneho poriadku Slovenskej republiky a zabezpečenie nevyhnutnej právnej úpravy vyplývajúcej z praxe.

Návrh zákona predpokladá modernizáciu existujúcej právnej úpravy, čím sa zvýši celková úroveň kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni a znížia sa riziká, ktoré prichádzajú s