dnes je 16.7.2024

Input:

301/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

301/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z. a zákona č. 351/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Tento zákon sa nevzťahuje na informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky1a bezpečnosti Slovenskej republiky,1ana skutočnosti, ktoré sú podľa osobitných predpisov utajované1ba na informácie, ktoré sú podľa osobitných predpisov citlivé.2Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na správcov, ktorí sú prevádzkovateľmi základnej služby2aalebo poskytovateľmi digitálnej služby2bpodľa osobitného predpisu;3ich povinnosti a oprávnenia podľa osobitného predpisu3týmto zákonom nie sú dotknuté.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b a 3 znejú:

1Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


1aNapríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.


1b§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.


2Napríklad § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 96/2017 Z. z., § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z.


2a§ 3 písm. m) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2021 Z. z.


2b§ 3 písm. o) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.


3Zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 3 písm. q) sa slovo „užívateľského” nahrádza slovom „používateľského”.
3. § 3 sa dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:
„u) aktívom programové vybavenie, technické zariadenie, poskytovaná služba, kvalifikovaná osoba, dobré meno orgánu riadenia a informácia, dokumentácia, zmluva a iná skutočnosť, ktorú považuje orgán riadenia za citlivú,
v) strategickou architektúrou definovanie vysokoúrovňových cieľov, vízie a strategického smerovania organizácie ako celku,
w) referenčnou architektúrou zoskupenie referenčných architektonických materiálov a podkladov, ktoré sa opakovane používajú pri špecifických opakujúcich sa aktivitách organizácie ako celku.”.
4. V § 6 ods. 1 písm. e) sa slovo „užívateľov” nahrádza slovom „používateľov”.
5. V §