dnes je 24.7.2021

Input:

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.2 Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

OBSAH

1. Cieľ úpravy

Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Úlohou tejto smernice je zabezpečiť :

a) Vymedzenie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom,

b) postup pri jeho prevádzke ,

c) súlad s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia. Dátum schválenia je uvedený na titulnej strane smernice.

2. Základné pojmy

Na účely aplikácie tejto smernice sú definované nasledovné pojmy:

Informácia je údaj, ktorý odstraňuje alebo zmenšuje neznalosť alebo pomáha pri rozhodovaní. Informácia sa posudzuje z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska. Kvalitatívne hľadisko zahŕňa obsah a význam informácie a kvantitatívne hľadisko množstvo informácií. Informáciou môže byť kamerový záznam.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe

Pevné médium je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia vyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.

Prenosné médium je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia nevyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.

Úschovné miesto: kovová uzamykateľná skriňa určená na ukladanie prenosných médií.

Spracúvanie

je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu

Účel spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť

Priestor prístupný verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore

Predarchívna starostlivosť súhrn odborných činností zameraných na dočasné archivovanie kamerového záznamu

3. Použité skratky

.............................  Prevádzkovateľ  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). GDPR  
  

4. Kamerový informačný systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti

Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je bezpečnosť a ochrana majetku dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch prístupných verejnosti (návštevníci, okoloidúci, zamestnanci).

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sa zaznamenávajú kamerou na pevné médium pracovnej stanice umiestnenej v .....

Právny základ spracúvaných osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Kamerový systém monitoruje prístup do hlavného vchodu k prevádzkovateľovi a priľahlú časť chodníka, ako aj priamy vstup do sídla prevádzkovateľa na 1. poschodí. Dôvodom umiestnenia kamery za účelom monitorovania hlavného vchodu do budovy prevádzkovateľa sú organizačné zmeny u prevádzkovateľa – zrušenie miesta recepčného a vrátnika, a teda prístupové miesta z ulice by ostali nechránené. V budove, kde sa nachádza prevádzkovateľ sídlia aj iné spoločnosti, a teda kontrola vstupu cudzích osôb do budovy je aj ich požiadavkou.

Prístup k osobným údajom

Prístup k spracúvaným osobným údajom majú len oprávnené osoby. Oprávnenými osobami v zmysle tejto smernice sú štatutárni zástupcovia Prevádzkovateľa, ktorými sú .......

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prístup k osobným údajom majú len tie oprávnené osoby, ktoré boli poučené. Súčasťou poučenia je odkaz na túto organizačnú smernicu Prevádzkovateľa. Poučenie štatutárov Prevádzkovateľa zabezpečuje Prevádzkovateľ.

Oprávnené osoby majú úplný prístup k spracúvaným osobným údajom, pričom sú povinné v súlade s čl. 13 GDPR:

- Zabezpečiť zreteľné označenie priestoru ako monitorovaného na všetkých vstupných bodoch (najmä pri vchode z ulice do budovy),

- Označiť monitorovaný priestor piktogramom kamery na žltom pozadí s rozmerom 30 x 25 cm tak, aby bol viditeľný z 2 metrov,

- Piktogram musí byť v súlade s čl. 13 GDPR doplnený informáciou o prevádzkovateľovi (min. názov prevádzkovateľa a kontaktná e-mailová adresa), pretože v objekte sa nachádza viacero subjektov a právom dotknutej osoby je byť informovaná o  prevádzkovateľovi kamerového systému s určením kontaktu tak, aby boli zaručené práva dotknutej osoby,

- Umiestniť