dnes je 15.8.2020

Input:

Sankcie za porušenie GDPR

9.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30 Sankcie za porušenie GDPR

PhDr. Peter Veselý, PhD.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje často zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách a zavádza množstvo nových pojmov.

Zmeny, ktoré nariadenie GDPR prináša v oblasti sankcií za porušovanie regulácie ochrany osobných údajov sú zásadné. Zásadne prichádza k posilneniu právomocí a medzinárodnej spolupráce medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi. Limity sankcií boli oproti súčasnej legislatívnej úprave enormne zvýšené spoločne s obligatórnym princípom ich ukladania. Za najzávažnejšie správne delikty budú dozorné orgány ukladať pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo až do výšky 4 % celkového svetového ročného obratu organizácie za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma bude vyššia. Okrem podstatného zvýšenia horných limitov pokút môžu teda dozorné orgány siahnuť aj po progresívnom modely správneho trestania, ktorý je možné považovať za vztýčený varovný prst aj pre tých najväčších technologických gigantov, ktorí najviac profitujú na spracúvaní osobných údajov (napr. Google, Facebook).

Sankcie pritom podľa nariadenia GDPR majú byť „účinné, primerané a odrádzajúce”, v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu ukladajú popri opatreniach, ktoré dozorné orgány môžu uložiť v rámci svojich nápravných právomocí alebo aj namiesto nich. V prípade porušenia viacerých ustanovení nariadenia GDPR tými istými alebo súvisiacimi spracovateľskými operáciami, celková suma správnej pokuty nesmie presiahnuť výšku stanovenú za najzávažnejšie porušenie.

V zásade sú dva druhy sankcií podľa závažnosti

Sankcia - správna pokuta až do výšky 10 mil. EUR, alebo v prípade organizácie až do 2% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia (napr. za porušenia ustanovení o