dnes je 12.8.2020

Input:

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR

26.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Otázky:

1. Príklad:

Podnikám ako fotograf, fotím klientov, lebo si to prajú, môžem ich fotku zverejniť na mojej web stránke, ako že som si ich odfotila?

2. Môžem uvádzať mená a priezviská ľudí, ktorí mi dajú recenziu, môžem zverejniť ich mená a priezviská na web stránke?3. Fotím ľudí, lebo si ma vyžiadajú na svadbu, na akom právnom základe ich fotím, musím viesť záznamy ?

Odpoveď:

1.V prípade použitia fotografie na umelecké účely, nie je potrebný súhlas  dotknutej osoby, vyplýva to:. 

a.     z ustanovení občianskeho zákonníka týkajúcich sa ochrany osobnosti  (§12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov): "Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu  bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom  tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby." Ide o prípad tzv. zákonnej licencie a 

b.     z nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne z § 78 ods. 1: "Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel 
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná." 

Vzhľadom na uvedené, keď bude z použitia fotografie zrejmé, že ide o jej použitie výlučne na umelecké účely (výstava, umelecká súťaž) možno ich použiť bez súhlasu. 

V prípade zverejnenia na web stránke môže byť sporné, či ide o použitie na  umelecké účely (v rámci budovania portfólia) alebo na vlastné marketingové  účely. Prikláňame sa skôr k tomu, že by orgán dozoru vyhodnotil takéto  spracúvanie ako spracúvanie na marketingové účely. K spracúvaniu fotografie  na marketingové účely je súhlas dotknutej osoby potrebný, keďže na to sa zákonná licencia nevzťahuje a nevzťahuje sa na to ani bežný právny základ na vyhotovenie fotografie, ktorý je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)): "Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba." - ústna zmluva medzi fotografom a osobou na fotke - v tomto prípade môže byť fotka použitá okrem umeleckých účelov len spôsobom, ktorým to osoba na fotke požaduje, 
teda keď zverejnenie fotky v rámci plnenia zmluvy dotknutá osoba nepožaduje, ani s ním nesúhlasí, nemôže byť takto fotografia použitá. 

Súhlas na použitie fotografie pre účely marketingu stačí aj ústny, zároveň však platí, že udelenie súhlasu musí prevádzkovateľ vedieť preukázať, preto odporúčame súhlas vyhotoviť písomne, pre účely ľahšieho preukázania udelenia súhlasu v prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov. 

Alternatívne je možné uvažovať, do akej miery by mal fotograf oprávnený záujem na zverejnení fotografie na webovej stránke. V prípade podrobnej úvahy o oprávnenom záujme v rámci balančného testu, si vieme predstaviť, že by prevádzkovateľ mohol mať oprávnený záujem na zverejnení niektorých fotografií. Napríklad v prípade, ak by neuviedol pri fotografii meno dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie údajov, a išlo by o bežnú fotografiu, z ktorej by nevyplývali ďalšie citlivé údaje (napr. nešlo by o fotografiu nahého tela a z fotografie by nebolo možné vyčítať údaj o zdraví alebo o iné údaje osobitnej kategórie), išlo by o zverejnenie na kratší čas a podobne. 

2.     Čo sa týka uverejnenia recenzie - recenzie odporúčame uverejňovať len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá recenziu poskytla. Súhlas postačuje získať napríklad formou jednoduchej odpovede na e-mail, v ktorej bola recenzia poskytnutá otázkou, či môže prevádzkovateľ uvedenú reakciu zverejniť ako recenziu na svojej webovej stránke. 

3.     K foteniu na svadbe - keďže ide o opakovanú a systematickú činnosť, ide o činnosť na ktorú sa vzťahuje Nariadenie GDPR. Dotknuté osoby, ktoré fotografa objednali budú fotené na