dnes je 11.8.2022

Input:

Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty

7.9.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

V dokumente sa EDPS venuje otázkam, kedy spadá meranie teploty pod právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a kedy nie. Ďalej sa venuje technickým a bezpečnostným opatreniam a odporúčaniam pri tomto type spracovateľskej operácie. Napriek tomu, že EDPS vykonáva dozor nad európskymi inštitúciami podľa iného nariadenia ako ÚOOÚ SR, princípy ochrany a spracúvania osobných údajov sú zosúladené, a preto tento dokument považuje ÚOOÚ SR za veľmi prínosný aj vzhľadom na výklad všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), čo podporuje aj znenie bodu odôvodnenia č. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1725: Ak ustanovenia tohto nariadenia vychádzajú z rovnakých princípov ako ustanovenia