dnes je 18.5.2021

Input:

Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty

7.9.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

V dokumente sa EDPS venuje otázkam, kedy spadá meranie teploty pod právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a kedy nie. Ďalej sa venuje technickým a bezpečnostným opatreniam a odporúčaniam pri tomto type spracovateľskej operácie. Napriek tomu, že EDPS vykonáva dozor nad európskymi inštitúciami podľa iného nariadenia ako ÚOOÚ SR, princípy ochrany a spracúvania osobných údajov sú zosúladené, a preto tento dokument považuje ÚOOÚ SR za veľmi prínosný aj vzhľadom na výklad všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), čo podporuje aj znenie bodu odôvodnenia č. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1725: Ak ustanovenia tohto nariadenia vychádzajú z rovnakých princípov ako ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa obe ustanovenia podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) vykladať rovnako, najmä preto, že schéma tohto nariadenia by sa mala chápať ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 2016/679...

Z dokumentu si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na nasledovné body:

2

„Základná kontrola telesnej teploty“  je určená iba na meranie telesnej teploty prostredníctvom neautomatizovaných prostriedkov, po ktorej nenasleduje registrácia, dokumentácia alebo iné spracúvanie osobných údajov jednotlivca. Takáto kontrola by v zásade nepodliehala rozsahu pôsobnosti nariadenia.

3.1

Ak po kontrolách telesnej teploty vykonávaných neautomatizovanými prostriedkami nasleduje registrácia merania alebo sa skombinuje s overením identity, musia sa tieto kontroly teploty považovať za súčasť informačného systému, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť tohto nariadenia.

Toto spracúvanie by malo byť zákonné a v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia. Spracúvanie údajov o zdravotnom stave navyše podlieha podmienkam